Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”
Definicje

1.Administrator – oznacza „Onaki Studio” Katarzyna Frenczak-Sito z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Budziszyńska 82, 54-436 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 8971733815, NIP:
366632200 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do
informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenach: www.domwstylumontessori.pl, www.kukumag.com i
subdomenach;
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach internetowych jest Katarzyna Frenczak- Sito, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „OnakiStudio”, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Budziszyńska 82, 54-436 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 8971733815, NIP: 366632200.

§ 2. Dane osobowe

1. Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane
dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w celu
realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.
2. Usługodawca umożliwia także Użytkownikom podejmowanie aktywności dotyczącej artykułów
publikowanych w ramach Serwisu, w tym dodawanie komentarzy. Dodanie komentarza wymaga
posiadania zarejestrowanego konta w ramach serwisu.
3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach tej funkcjonalności następuje zgodnie z politykami
prywatności poszczególnych serwisów. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
4. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w
każdej chwili.
6. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony
praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane
te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi
administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych
z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem
roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną.

§ 3. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych
w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji mogą być przez niego
samodzielnie edytowane i usuwane. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej
chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Klienta
oraz usługi Biuletyn. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu
wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu
sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy
udostępnionych na stronie internetowej.

§ 4. Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i
wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie
strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę
żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować
przeglądarkę Użytkownika.

§ 5. Pliki „cookies”

1. Pliki „ cookies” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na
urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez
Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej
przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki
„cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego.
Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej
Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się
łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest
m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie
strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

§ 6. Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej www.domwstylumontessori.pl oraz www.kukumag.com jak i subdomenach używane są następujące kategorie plików „cookies”:
• Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z
których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na
urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
• Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
• Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację
modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na
brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu,
jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.
• Pliki sesyjne- są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Pliki trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§ 7. Zarządzanie plikami „cookies”

1. Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu
końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest
odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania
plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także
ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania,
dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w
ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną
Serwisu.
2. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że
ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych
na stronie internetowej Serwisu.

§ 8. Gromadzenie danych

1. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez
czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz
podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
2. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy
zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z
usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez
Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać
informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z
mechanizmu pamięci przeglądarki.
Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Close
loading...